Havnbjerg Frivillige Brandværn

Skulle du gå med tanken om at blive brandmand i Havnbjerg, så kom op på Brandstationen Vestervej 3a i Havnbjerg næste gang vi har øvelse. der  vi så være mulighed for den første aften at tage med til øvelsen og se hvad der foregår, samtidig vil der være rig mulighed for at stille spørgsmål. Du kan se hvornår vi har øvelse under fanebladet "øvelser".

Grundlæggende krav for at blive Brandmand!

Du skal være sund og rask, både psykisk og fysisk

Du skal være imellem 18 og 40 år

Du skal bo i Havnbjerg Slukningsdistrikt

Du skal have en ren straffeattest

Kan dette opfyldes rettes der henvendelse til Brandværnet brandstation, som efterfølgende arrangerer en samtale med ansøgeren.

Brandmandsuddannelsen

I Danmark kan brandfolk være tilknyttet brandvæsenet som heltidsansatte, deltidsansatte eller frivillige. Alle brandfolk har dog den samme lovpligtige uddannelse. På denne side kan du læse om uddannelsen som brandmand i Sønderborg . Hvis du har spørgsmål om til dette, så er du velkommen til at rette henvendelse til os.


Uddannelsen som brandmand består af to kurser på i alt 185 timer. De suppleres senere med yderligere 57 timers uddannelse. Efter medlemsoptagelse sørger vi for, at du bliver sendt på de relevante kurser. Uddannelsen som brandmand indgår også ved Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse, og man kan således få en brandmandsuddannelse hvis man på en session melder dig til aftjening af værnepligt ved Beredskabsstyrelsen.


Du skal gennemføre og bestå et 12-timers grundkursus i førstehjælp;, men du kan dog først indgå i beredskabet, når du har gennemført grunduddannelsen. Vedligeholdelse af din uddannelse gennemføres igennem mindst 12 øvelser af 2 timers varighed. Hvis du ikke fungerer som brandmand i 5 år, forældes uddannelsen, og du skal gennemgå uddannelsen forfra.

Brandmandsuddannelsen er blevet ændret pr. 1. juli 2004. Fremover skal alle vordende brandmænd gennemgå og bestå en ny såkaldt indsatsuddannelse, der sammenlignet med forgængeren fokuserer mere på akutte miljøuheld og redningsopgaver. Ændringerne betyder, at der fremover bliver fokuseret mere på både personredning og sikkerheds- og indsatsprocedurer ved akutte miljøuheld. Helt konkret bliver følgende områder opprioriteret i den ny indsatsuddannelse: Kemikaliedykning, oprettelse af rensepunkt i forbindelse med uheld med farlige stoffer, indsats ved olieforureninger, indsatstaktik ved redningsindsatser, frigørelse af fastklemte personer i bl.a. bygninger og industrianlæg, faldulykker samt arbejde i højder. Herudover er der foretaget en lang række mindre ændringer og tidsmæssige justeringer i forhold til den nuværende brandmandsuddannelse.

Med de nuværende bestemmelser ser den samlede uddannelse til brandmand således ud:

  1. Almindelig Fællesuddannelse, 17 timer.
  2. Grunduddannelse i førstehjælp, 12 timer.
  3. Grunduddannelse Indsats, 37 timer.
  4. Funktionsuddannelse Indsats, 148 timer.
  5. Håndtering af tilskadekomne, 20 timer.

Det planlægges ved Branduddannelsescenter Sønderborg (BUCS) at gennemføre uddannelserne i 3 moduler:

  1. Almindelig Fællesuddannelse, Grunduddannelse i førstehjælp, Grunduddannelse Indsats. I alt 66 timer
  2. Funktionsuddannelse Indsats, 148 timer.
  3. Håndtering af tilskadekomne, 20 timer.

 

Almindelig Fællesuddannelse

Formål: Formålet med uddannelsen er at give deltageren - uanset funktionsområde - en sådan almen viden og sådanne generelle færdigheder, at den pågældende kan gennemføre grund- og funktionsuddannelsen under størst mulig personlig og funktionel sikkerhed.

Tid: 17 timer.

Særlige bestemmelser:

1. Lektionerne placeres i relation til grund- og funktionsuddannelsernes gennemførelse efter den uddannelsesansvarliges bestemmelse. De emner, der er opdelt i to lektioner, er opdelt så den første lektion principielt har tilknytning til grunduddannelserne og den anden lektion har tilknytning til funktionsuddannelserne. Særlige lokale og eventuelle funktionsbestemte forhold kan ændre de enkelte lektioners rækkefølge og placering.

2. Deltagerne skal have gennemført samtlige lektioner i den almindelige fællesuddannelse - og lektionerne i den aktuelle funktionsbestemte funktionsuddannelse - inden den enkelte kan gå op til den afsluttende prøve i funktionsuddannelsen.

3. Kontrol gennemføres fortløbende under grund- og funktionsuddannelsen. Emnerne indgår i grund- og funktionsuddannelsernes slutkontrol.

4. Uddannelsesbevis udstedes ikke for den almindelige fællesuddannelse.

Grundkursus i førstehjælp

Formål: Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse af og praktiske færdigheder i førstehjælp, således at de er i stand til at holde liv i/genoplive personer i de vigtige minutter efter at en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil redningsmandskabet eller en læge kan tage over.

Tid: 12 timer.

Særlige bestemmelser:

1. Deltagere: I kurset kan deltage personer, der er fyldt 16 år.

2. Kontrol: Løbende praktiske øvelser, situationsøvelser og skriftlig opgave.

3. Bevis: Der udleveres bevis for 12 timers grundkursus i førstehjælp. Deltagerne skal have deltaget i samtlige 12 timer for at få udleveret bevis.

 

Grunduddannelse Indsats

Formål: Formålet med uddannelsen er at give den enkelte brandmand de grundlæggende færdigheder, der sætter ham i stand til at fungere som hjælper på et slukningstog i redningsberedskabet.

Tid: 37 timer.

Særlige Bestemmelser:

1. Deltagere: Brandmanden skal forud for uddannelsens start have gennemført grundkursus i førstehjælp (12 timer) med et tilfredsstillende resultat. Hvis en brandmand deltager i udrykninger inden grunduddannelsen er afsluttet, skal det være som overtallig person. Grunduddannelsen skal være gennemgået inden brandmanden kan indgå i et slukningstogs minimums-bemanding. Grunduddannelsen giver ikke kompetence til at varetage funktionen som røg- og kemikaliedykker.

2. Kontrol: Delkontrol foretages under gennemførelse af øvelserne. Der afholdes afsluttende en vejledende skriftlig prøve. Prøven udarbejdes af Beredskabsstyrelsen. Prøvens resultat indgår i vurderingen af brandmandens egnethed til fortsat uddannelse. Ved afholdelse af slutkontrol efter grunduddannelsen er det muligt at få uegnede sorteret fra på et tidligt tidspunkt. Dog bør vurderingen af brandmandens egnethed som hjælper ikke udelukkende vurderes på baggrund af den skriftlige prøve. Da hjælperfunktionen er en praktisk funktion, skal de praktiske færdigheder brandmanden demonstrerer under uddannelsesforløbet indgå i vurderingen.

3. Uddannelsesbevis: Der udstedes bevis ved bestået uddannelse jf. de generelle bestemmelser.

4. Andet: Inden påbegyndelsen af grunduddannelsens praktiske lektioner skal lektion 1 i "Den almindelige fællesuddannelse være gennemført". Efter gennemgang af grunduddannelsen skal brandmanden, efter redningsberedskabets bestemmelser, på egen station have uddannelse i de typer materiel som beredskabsstationen råder over.

 

Funktionsuddannelse Indsats

Formål: Formålet med uddannelsen er at give den enkelte brandmand den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at kunne fungere selvstændigt på et slukningstog i redningsberedskabet.

Tid: 148 timer.

Særlige Bestemmelser:

1. Gennemførelse af uddannelsen i to dele: Uddannelsesstedet kan vælge, at gennemføre Funktionsuddannelse, Indsats i to dele med prøve efter 1. del og afsluttende eksamen efter 2. del. Indholdet af pensum gennemgået efter 1. del fremgår af FBUDD 1.del, afsnit 6b. Der indgår alene C-spørgsmål i prøven efter 1. del. Deltageren tildeles ingen særlig kompetence efter gennemgang og beståelse af 1. del. Deltageren skal fortsat have gennemgået hele funktionsuddannelsen for at opnå kompetence som "Selvstændig".

2. Deltageren: Deltagere i uddannelsen skal have gennemgået den samlede Grunduddannelse Indsats. Frivillige skal desuden have gennemgået dele af den 17 timers "Fællesuddannelse". Af § 22 stk. 1 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar 1998 fremgår det, at "personel, der udfører brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab, skal efter 1 års tjeneste gennemgå en funktionsuddannelse og bestå den afsluttende prøve".

3. Kontrol: Der afholdes delkontrol i repetitionslektionerne. Der afholdes en afsluttende mundtlig prøve. Prøverne udarbejdes af Beredskabsstyrelsen og skal bestås med minimum karakteren 6 jf. de generelle bestemmelser. Ved den afsluttende mundtlige prøve deltager en censor udpeget af Beredskabsstyrelsen. En deltager, der ikke består slutkontrollen, kan deltage i reeksamination jævnfør de generelle bestemmelser

4. Uddannelsesbevis: Der udstedes bevis ved bestået uddannelse, jf. de generelle bestemmelser.

 

Håndtering af tilskadekomne

Formål: Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og praktiske færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren alene, sammen med

kollegaer og/eller i samarbejde ambulancemandskabet/den præhospitale lægestøtte er i stand til at yde situationsafhængig førstehjælp til de tilskade­komne i den pågældende ulykkessituation på indsatsstedet.

Tid: 20 timer.

Særlige bestemmelser:

Deltagere: I uddannelsen kan deltage personer, der har gennemgået 12 timers grundkursus i førstehjælp.

1. Kontrol: Praktisk/mundtlig kontrol i de enkelte lektioner i uddannelsesforløbet samt en afsluttende praktisk kontrol bestående af handleprøver.

2. Uddannelsesbevis: Der udstedes uddannelsesbevis ved tilfredsstillende gennemført uddannelse jf. de generelle bestemmelser for uddannelser i redningsberedskabet.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk